Statement Tweede Kamer

Naar aanleiding van een melding 9 januari bij de Tweede Kamer om 11:30 en om 17:00 antwoordde als volgt:

Geachte heer De Winter,

Dank voor uw e-mail van hedenmorgen. Op basis van de door u versterkte informatie zullen de desbetreffende diensten van de Tweede Kamer actie ondernemen. Wij zullen u daarover nader informeren.
Binnen de Tweede Kamer gelden voor de ambtelijk medewerkers onderstaande regels voor het gebruik van internet.

Het kopiëren van gegevens en programma’s is alleen toegestaan in verband met de uitoefening van de functie. Indien u specifieke gegevens en/of programma’s nodig heeft vraagt u om toestemming aan uw leidinggevende. Deze zal samen met de Dienst Automatisering toetsen of u dit nodig heeft voor uw functioneren en of de Tweede Kamer automatisch gerechtigd tot het gebruik is of hiervoor (additionele) licenties moet kopen.
Het kopiëren en/of downloaden van programma’s is alleen toegestaan in verband met uitoefening van de functie, na uitdrukkelijke toestemming van de leidinggevende en mits de Tweede Kamer daartoe gerechtigd is.

De Internetgedragscode geldt voor alle medewerkers van de Tweede Kamer. Het e-mail, intranet- en internetsysteem wordt aan de werknemer voor zakelijk gebruik ter beschikking gesteld. Gebruik ervan is verbonden aan taken die voortvloeien uit de functie. Beperkt persoonlijk gebruik van deze systemen is evenwel toegestaan, mits dit niet storend is voor de dagelijkse werkzaamheden, de functievervulling niet schaadt en geen verboden gebruik oplevert.

Deze regels worden steekproefsgewijs getoetst. Bij overtreding worden sancties toegepast. De regels gelden niet voor Kamerleden, hun medewerkers en fractiepersoneel.

Binnen de Kamer gelden geen technische beperkingen voor het oproepen van websites of het downloaden van informatie. Dit op nadrukkelijk verzoek van de fracties. Kamerleden en hun medewerkers willen altijd de mogelijkheid hebben om zich te oriënteren op het publieke internetverkeer.

Ik hoop u voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd,

Met vriendelijke groet,

David van der Houwen

Eerste voorlichter
Stafdienst Voorlichting
Tweede Kamer der Staten-Generaal

Postbus 20018, 2500 EA Den Haag
T +(31)70-3182177 | M +(31)6-21651170
E d.vdhouwen@tweedekamer.nl | I www.tweedekamer.nl